บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด 

441/1 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 52130 

 Tel: +66(0) 83 946 2925, +66(0) 91 852 8777 Email: contact@siamfarmservices.com